สัมมนา
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์คมนาคม ยุทธศาสตร์สร้างชาติ (Transforming Transportation)

Seminar ID : ne000-1
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 59 คน)

ปาฐกถาพิเศษ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยไทย ถือเป็นตัวการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างระบบการคมนาคมแบบไร้รอยต่อจากถนนสู่การคมนาคมทางน้ำและทางอากาศที่จะเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่อนาคตใหม่


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back