สัมมนา
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริบทใหม่ในยุคดิจิทัลของวงการพลังงาน”

Seminar ID : ne013-1
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 65 คน)

บรรยายพิเศษ เรื่อง Energy transformation and disruptive technology
โดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บรรยายพิเศษ เรื่อง Gird Harmonization under Disruptive Technology
โดย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนพลังงาน
โดย ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาดิจิทัลพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back